Friday, 23 Sep 2011 13:58 Alder: 8 yrs
  Kategori: Pressemeddelelser

  Pressemeddelelse


  Vis rettidig omhu

  - kommentar til Naalakkersuisut Maliina Abelsens indlæg i

  Sermitsiaq nr. 38

  IMAK skal til enhver tid give Naalakkersuisoq Maliina Abelsens ret i, at såvel Naalakkersuisut som Inatsisartut og alle andre skal vise rettidig omhu såvel i forhold til forhold omkring folkeskolen som i alle andre forhold.

  Denne rettidige omhu skal også gælde de tal mv. man lægger til grund for de handlinger herunder besparelser, man lægger op til.

  Hvis man sammenligner de tal, der fremgår af Naalakkersuisoq Maliina Abelsens artikel i Sermitsiaq nr. 38. med de tal KANUKOKA har beregnet og offentliggjort på deres hjemmeside, ses at tallene er væsentligt forskellige for to skoleårs vedkommende:

  År

  2003/
  2004

  2004/
  2005

  2005/
  2006

  2006/
  2007

  2007/
  2008

  2008/
  2009

  2009/
  2010

  2010/
  2011

  Naalakkersuisut

  Antal normeret lærerstillinger

  1254

  1340

  1247*

  1208*

  1257

  1257

  1241

  1260

  KANUKOKA

  Antal normeret lærerstillinger

  1254

  1340

  1340*

  1298*

  1257

  1257

  1241

  1260

  For skoleåret 2010/2011 oplyser såvel KANUKOKA som Naalakkersuisut, at lærernormeringen er på 1260.

  Imidlertid ses det af samme kilde, som Naalakkersuisut henviser til nemlig Folkeskolen i Grønland udgivet af Institut for Læring, at timetallet er faldet i skoleåret 2010/11 i forhold til tidligere år. Normeringen beregnes som timetallet divideret med den årlige arbejdsnorm i Grønland. Derfor kan det ikke passe, at normeringen er steget fra 2009/10 til 2010/11.

   

  Alligevel bliver tallene brugt som argument for besparelser.

  Naalakkersuisoq Maliina Abelsen anfører endvidere, at med bortfaldet af 11. klasse skulle lærernormeringen falde. Dette er ikke korrekt, da der i forbindelse med vedtagelsen af folkeskoleforordningen blev fastlagt en overgangsordning, for at mindske de økonomiske konsekvenser for kommunerne fra forordningen trådte i kraft til den var implementeret på alle klassetrin. Det betød mindre timetal for de øvrige klasser fra forordning trådte i kraft og indtil 11. klasserne blev nedlagt. Timetallet for de enkelte klasser skulle således i henhold til forordningens bestemmelser stige fra og med skoleåret 2008/09. Der skulle derfor ikke ske et fald i lærernormeringerne. Den påståede forbedring i kommunerne økonomi ved afskaffelsen af 11. klasserne er således heller ikke korrekt.

  IMAK skal derfor kraftigt opfordre til, at man udviser rettidig omhu, før man vedtager besparelser på den folkeskole, der skal være med til at sikre uddannelsesniveauet og dermed velfærdssamfundet i Grønland.

  Sivso Dorph

  Formand for IMAK

  23.9. 2011