Thursday, 18 Sep 2008 06:37 Alder: 11 yrs
  Kategori: Pressemeddelelser

  Pressemeddelelse


  Efter mere end 6 år og gennemførsel af 4 retssager ser det ud til, at sagen vedrørende uberettiget afsked af en kontorchef i det daværende Direktorat for Kultur, Udannelse, Forskning og Kirke nu kan afsluttes.

  IMAK anlagde i første omgang sag mod Hjemmestyret og fik medhold ved Grønlands Landsret i, at kontorchefen var uberettiget afskediget og havde krav på 3 års løn samt, at Hjemmestyret skulle betale sagsomkostninger. Denne dom appellerede Hjemmestyret, men Østre Landsret stadfæstede dommen i dec. 2006.

  IMAK måtte imidlertid den 4. februar 2007 anlægge en ny sag, fordi Hjemmestyret på dette tidspunkt hverken havde udbetalt tilgodehavende løn til kontorchefen eller renter for den periode, hvor lønnen skulle have været udbetalt, hvis den uberettigede afsked ikke havde fundet sted.

  Hjemmestyret udbetalte ultimo februar 2007 den tilgodehavende løn, men ville ikke betale renter.

  Grønlands Landsret gav efterfølgende i en dom IMAK ret i rentekravet og fastslog endvidere, at hjemmestyret skulle betale sagsomkostninger. Denne dom appellerede Hjemmestyret ligeledes.

  Den 11. september 2008 fastslog Østre Landsret i en tilkendegivelse, at der skal betales renter, og at Hjemmestyret skal betale yderligere sagsomkostninger. Hjemmestyrets advokat fik efterfølgende en uge til at tage stilling til, hvorvidt sagen kunne afsluttes med tilkendegivelsen eller om Hjemmestyret ønskede en egentlig dom, som vil komme til at indeholde det samme som tilkendegivelsen.

  IMAK er tilfreds med tilkendegivelsen, men vil ikke undlade at gøre opmærksom på de store menneskelige og økonomiske omkostninger, som disse sager har haft for alle involverede og for samfundet.  Dette samtidig med, at omstændighederne omkring den oprindelige sag var af en sådan karakter, at den burde have været løst tilbage i 2002.

  Hjemmestyrets advokat har på trods af den klare tilkendegivelse fra Østre Landsret d.d. meddelt IMAKs advokat, at de ønsker en dom.

  Ilulissat den 16. september 2008

  Sivso Dorph
  IMAK-imi siulittaasoq/ Formand for IMAK