Hermed sender Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi afrapportering til konventionerne nr. 19, nr. 29 og nr. 105 i høring

 

Har I yderligere spørgsmål, eller ønsker I yderligere materiale tilsendt er I velkommen til at kontakte undertegnede eller Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi, I kan også gå ind på følgende link for yderligere oplysninger

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11110:0::NO:11110:P11110_COUNTRY_ID:103695

 

 

NUNAMI NAMMINERMI NUNANILLU ALLAMIUNUT SULISARTUNUT SULINERUP NALAANI PISUTUT AJUTOORTOQARNERMUT TUNNGATILLUGU NALIGIISSITAANISSAQ PILLUGU ILO-MI ISUMAQATIGIISSUT NR. 19, 1925 

 

ILO-KONVENTION NR. 19 OM LIGEBERETTIGELSE FOR INDEN- OG UDENLANDSKE ARBEJDERE I HENSEENDE TIL ULYKKESTILFÆLDE, INDTRUFNE UNDER ARBEJDET, 1925 

 

CONVENTION NO. 19 OF THE ILO CONCERNING EQUALITY OF TREATMENT (ACCIDENT COMPENSATION), 1925 

 

 

ILO-mi isumaqatigiissut 29, sulineq pinngitsaaliissutaasoq imaluunniit pisussaaffigisaasoq pillugu, akuersissutaanera 25. januar 1932-mi nalunaarsorneqarluni. 

 

ILO-konvention 29 angående tvunget eller pligtmæssigt arbejde, Hvis ratifikation blev registreret den 25. Januar 1932.  

 

FORCED LABOUR CONVENTION, 1930 (No. 29) Ratification of which was registered on 25 January 1932.

 

 

ILO- mi isumaqatigiissut 105 pinngitsaaliilluni sulisitsinerup atuukkunnaarsinnissaa pillugu, akuersissutaanera 21. december 1957-imi nalunaarsorneqarluni.

 

ILO-konvention 105 om afskaffelse af tvangsarbejde, Hvis ratifikation blev registreret den 21. december 1957. 

 

ABOLITION OF FORCED LABOUR CONVENTION, 1957 (No. 105) Ratification of which was registered on 21 December 1957 

 

 

 

IMAKs høringssvar